DARMOWY PACZKOMAT OD 500ZŁ

DARMOWY KURIER OD 1500ZŁ

Promocje
Przetwornica napięcia VOLT Sinus PRO 2000 MPPT Solar, do kampera, kempingowa, zasilacz awaryjny
Przetwornica napięcia VOLT Sinus PRO 2000 MPPT Solar, do kampera, kempingowa, zasilacz awaryjny

999,99 zł

Cena regularna: 1 499,00 zł

Najniższa cena: 1 089,99 zł
szt.
Antena do kampera, auta, tira Mistral MI-ANT07 UFO - BIAŁA
Antena do kampera, auta, tira Mistral MI-ANT07 UFO - BIAŁA

238,99 zł

Cena regularna: 249,00 zł

Najniższa cena: 249,00 zł
szt.
Antena Mistral MI-ANT07 UFO - CZARNA do auta, tira, kampera
Antena Mistral MI-ANT07 UFO - CZARNA do auta, tira, kampera

238,99 zł

Cena regularna: 249,00 zł

Najniższa cena: 249,00 zł
szt.
Rura ciepłego powietrza UR 65mm GV - Truma - ogrzewanie kampera
Rura ciepłego powietrza UR 65mm GV - Truma - ogrzewanie kampera

23,99 zł

Cena regularna: 27,00 zł

Najniższa cena: 27,00 zł
mb
Przetwornica napięcia prądu SINUS 1500 PLUS (12V/230V 1000/1500W) VOLT POLSKA
Przetwornica napięcia prądu SINUS 1500 PLUS (12V/230V 1000/1500W) VOLT POLSKA

729,99 zł

Cena regularna: 759,00 zł

Najniższa cena: 759,00 zł
szt.
MaxxAir MaxxFan Deluxe 12V Crystal - okno dachowe z wentylatorem kempingowe do kampera
MaxxAir MaxxFan Deluxe 12V Crystal - okno dachowe z wentylatorem kempingowe do kampera

1 999,99 zł

Cena regularna: 2 299,00 zł

Najniższa cena: 2 299,00 zł
szt.

Polityka prywatności

Polityka plików “cookies” serwisu incamp.sklep.pl

 1. Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 3. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do:
 4. możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu
 5. dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę
 6. do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.
 7. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
 8. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego
 9. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.
 10. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

     Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:

 

Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.

Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest: "umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz
prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)."

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO informujemy Panią/Pana:

1.Administrator danych osobowych.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest incamp.sklep.pl z siedzibą w Grodzisku Wlkp. ul. Środkowa 105 62-065 Grodzisk Wlkp.
Kontakt z administratorem:
     - poczta (listy/pisma) należy przesyłać na adres: INCAMP Paweł Maik ul. Środkowa 105 62-065 Grodzisk Wlkp.
     - e-mail: kontakt@incamp.sklep.pl

2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane pod warunkiem spełnienia choćby jednej z przesłanek art. 6 ust. 1 rozporządzenia RODO w celach handlowych w prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Administratora.

3. Cel i zakres przetwarzania danych osobowych.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
     a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na incamp.sklep.pl  
     b) przygotowania i przedstawienia oferty, zamówień, realizacji zleceń produkcyjnych
     c) realizacji umów zawartych z INCAMP Paweł Maik
     d) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie uprzednio udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody                             

4. Okres przechowywania danych osobowych.   
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

5. Odbiorcy danych osobowych.
W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
     a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
     b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z INCAMP Paweł Maik przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest INCAMP Paweł Maik (dostawcy, kooperanci, klienci).

6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.
Przysługują Pani/Panu następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych:
     a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych w zakresie określonym w art. 15 RODO,
     b) prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne w zakresie określonym w art. 16 RODO,
     c) prawo żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) w zakresie określonym w art. 17 RODO w przypadku gdy:
        - dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
        - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
        - osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
        - dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
        - dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa
     d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym w art. 18 RODO w przypadku gdy:
        - osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
        - przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
        - Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
        - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu
     e) prawo do przenoszenia danych osobowych w zakresie określonym w art. 20 RODO – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
        - przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
        - przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
     f) prawo do wniesienia sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym art. 21 RODO – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
        - zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
        - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

     g) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
     h) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

7. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

8. Zgoda
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Urząd Ochrony Danych Osobowych. Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 531 03 00 fax: 22 531 03 01.

 

 

 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl